Hiểu hóa đơn của bạn

GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN CỦA SAN JOSE CLEAN ENERGY

San José Clean Energy (SJCE) và PG&E hết lòng cùng nhau hợp tác để đơn giản hóa dịch vụ và tính tiền điện càng nhiều càng tốt. Là khách hàng của SJCE, quý vị sẽ được một hóa đơn cho dịch vụ điện, do PG&E gởi. Xem dưới đây những yếu tố chính của hóa đơn và chi phí liệt kê.

Bảng tính này sẽ giúp so sánh số tiền quý vị sẽ trả mỗi tháng cho dịch vụ phát điện PG&E với số tiền quý vị đang trả cho dịch vụ phát điện SJCE.

About Us Image

Understanding your bill image 1
1

SỐ TRƯƠNG MỤC
Đây là số trương mục PG&E, quý vị sẽ cần số này để nâng cấp lên TotalGreen để được 100% năng lượng tái tạo hay không tham gia để vẫn sử hoàn toàn dịch vụ của PG&E.

2

CHI PHÍ CUNG CẤP CỦA PG&E
PG&E sẽ tính chi phí cung cấp điện cho quý vị trên đường dây điện hiện tại, bảo dưỡng đường dây, và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những chi phí này không đổi với dịch vụ SJCE.

3

CHI PHÍ PHÁT ĐIỆN SJCE
Chi phí này thay thế chi phí phát điện của PG&E và bao gồm chi phí mua điện sạch hơn cho quý vị. Dịch vụ mặc định từ SJCE rẻ hơn PG&E.

4

TỔNG SỐ TIỀN PHẢI TRẢ:
Tổng số tiền bao gồm những chi phí trên, cộng với dịch vụ khí đốt PG&E, nếu có.

Understanding your bill image 2
5

PH N TÍCH CHI PHÍ ĐIỆN
Đây là phân tích chi phí của PG&E. Chi phí này bao gồm truyền điện, phân phối, và những chi phí khác và tiền thuế tài trợ cho các chương trình khu vực và tiểu bang như tiền hoàn lại khi tiết kiệm điện. Chi phí này khớp với chi phí của PG&E ở số 2 và không đổi với dịch vụ của SJCE.

Nếu quý vị có thắc mắc về chi phí của SJCE, xin gởi điện thư cho chúng tôi tại customerservice@sanjosecleanenergy.org hoặc gọi số miễn phí của chúng tôi tại 833-432-2454. Trung tâm gọi của chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:00 sáng đến 7:00 chiều.

Nếu quý vị có thắc mắc nào về chi phí của PG&E, xin gọi cho PG&E theo số 1-800-743-5000.

Understanding your bill image 3
6

MÃ SỐ THỎA THUẬN DỊCH VỤ
Thỏa thuận dịch vụ ghi nhận sắp xếp đặc biệt của quý vị với PG&E (bao gồm ngày tính tiền, thông tin về đồng hồ đo điện, và các yếu tố khác) để tính các chi phí. Nếu quý vị có nhiều đồng hồ theo một trương mục PG&E, thì mỗi đồng hồ sẽ có mã số Thỏa Thuận Dịch Vụ duy nhất.

7

SỬ DỤNG THEO BẬC
Cách này cho thấy bậc sử dụng cao nhất tính cho quý vị. Nếu quý vị sử dụng điện nhiều hơn mức Cho Phép Bậc 1 (do luật tiểu bang quy định), và vào Bậc 2 hay cao hơn thì tiền trả cho mỗi kWh sẽ tăng lên. Mức giá thời gian sử dụng không có bậc.

8

TÍN DỤNG PHÁT ĐIỆN
Đây là chi phí PG&E tính tiền dịch vụ phát điện cho quý vị. Do SJCE giờ đây cung cấp điện cho quý vị nên chi phí sẽ được khấu trừ trở lại trương mục của quý vị.

9

ĐIỀU CHỈNH PHÍ ĐỔI ĐIỆN
PG&E tính phí Điều Chỉnh Phí Đổi Điện (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) cho khách hàng của SJCE, dựa theo số kWh sử dụng mỗi tháng. Chi phí này được áp cho khách hàng của SJCE trả chênh lệch giữa số tiền PG&E trả cho lượng điện đã ký hợp đồng thay mặt quý vị trước khi quý vị tham gia SJCE, và giá thị trường hiện tại cho lượng điện này. Đối với khách hàng tư gia của SJCE, PCIA hiện tại là $0.033 mỗi kWh. Mức giá thiết lập của SJCE luôn tính PCIA vào trương mục do vậy quý vị vẫn tiết kiệm tiền so với mức giá của PG&E.

10

PHỤ PHÍ KINH DOANH
Lệ Phí Kinh Doanh do PG&E thâu cho tiểu bang để trang trải chi phí liên quan đến quyền sử dụng đường phố công cộng để cung cấp dịch vụ khí đốt và điện. Mức giá thiết lập của SJCE luôn tính chi phí này vào trương mục, do vậy quý vị vẫn tiết kiệm tiền so với mức giá của PG&E.

11

THUẾ NGƯỜI SỬ DỤNG TIỆN ÍCH
Thành Phố San José tính tiền thuế người dùng tiện ích khác nhau; mục này không bị dịch vụ SJCE ảnh hưởng.

Understanding your bill image 4
12

SỐ KHÁCH HÀNG ESP
Đây là Số Khách Hàng của Người Cung Cấp Dịch Vụ Năng Lượng (Energy Service Provider, hay ESP) cho SJCE.

13

BIỂU GIÁ
Đây là biểu giá quý vị có thể thay đổi thông qua PG&E.

14

PHỤ PHÍ NĂNG LƯỢNG
Chi phí này được thâu từ mọi khách hàng, bất kể nơi cung cấp dịch vụ. Luật pháp California lập ra thuế vào 1975 để cung cấp thêm ngân quỹ cho Ủy Ban Năng Lượng California.

15

THÔNG TIN THÊM
Phần này giải thích thêm về SJCE và cách liên lạc với chúng tôi.