MỨC GIÁ TƯ GIA

Quý Vị Có Thể Được Năng Lượng Sạch và Mức Giá Cạnh Tranh với SJCE.

Điện sử dụng là loại tái tạo và không cacbon, nhiều hơn và mức giá thấp hơn 1% so với PG&E. Quý vị sẽ có ba chi phí khác nhau trên hóa đơn—quý vị có thể so sánh trong bảng giá dưới đây.

Chọn TotalGreen cho năng lượng tái tạo 100% sẽ tốn phí giống như một tách cà phê hay hai một tháng!

MẪU SO SÁNH CHI PHÍ TƯ GIA*

SJCE GreenSource
45% năng lượng tái tạo
Phát điện
$32.72
Lệ phí thêm vào của PG&E
$15.30
Cung cấp điện của PG&E
$62.70
Tổng chi phí trung bình
$110.72
PG&E
33% năng lượng tái tạo
Phát điện
$48.51
Lệ phí thêm vào của PG&E
$0
Cung cấp điện của PG&E
$62.70
Tổng chi phí trung bình
$111.21
SJCE TotalGreen
100% năng lượng tái tạo
Phát điện
$37.22
Lệ phí thêm vào của PG&E
$15.30
Cung cấp điện của PG&E
$62.70
Tổng chi phí trung bình
$115.22
PG&E Solarchoice
100% năng lượng tái tạo
Phát điện
$57.52
Lệ phí thêm vào của PG&E
$15.30
Cung cấp điện của PG&E
$62.70
Tổng chi phí trung bình
$135.52

*Dựa theo mức sử dung tư gia điển hình là 450kWh theo biểu giá E-1 ở mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SJCE có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2018. Chi phí thực sự sẽ thay đổi tùy theo mức sử dụng và những yếu tố khác. Ước tính này là trung bình của mức giá theo mùa. Xem mức năng lượng tái tạo PG&E trong Báo Cáo Thường Niên cho California Energy Commission Power Source Disclosure Program tháng Sáu, 2018.

NHỮNG CHI PHÍ NÀY DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

PHÁT ĐIỆN

Đây là tiền trả cho nguồn điện và số điện quý vị sử dụng. Mức giá sẽ thay đổi tùy theo loại dịch vụ quý vị chọn: dịch vụ GreenSource, TotalGreen hay PG&E.
 

CUNG CẤP ĐIỆN

PG&E vẫn cung cấp điện trên đường dây hiện tại và duy tu những đường dây này. Mức giá cung cấp của PG&E giống nhau cho mọi người.
 

LỆ PHÍ THÊM VÀO CỦA PG&E

PG&E thêm lệ phí cho khách hàng của SJCE vào hóa đơn của quý vị, đôi khi gọi là “lệ phí thoát” để bồi hoàn cho cơ sở hạ tầng hiện tại và chi phí hợp đồng dài hạn cho điện đã mua trước đây. Như trình bày trong bảng trên, dịch vụ SJCE GreenSource vẫn rẻ hơn PG&E, ngay cả với lệ phí thêm vào.

pie chart

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ

CARE, FERA VÀ MEDICAL BASELINE

Các khách hàng đã đăng ký vào SJCE tiếp tục nhận được các Mức giá thay thế cho năng lượng (CARE), Hỗ trợ giá điện cho gia đình (FERA) tương tự hoặc giảm giá cho Medical Baseline trong chi phí giao hàng của PG&E. Không có cần áp dụng lại.

Trên thực tế, những khách hàng này còn tiết kiệm nhiều hơn với SJCE vì chi phí phát điện của họ rẻ hơn 1%.

Calculate Your Costs and Savings

BILL CALCULATOR

Use our Excel residential bill calculator to compare SJCE GreenSource and TotalGreen costs with PG&E rates. If you have your bill handy, use the rate schedule and kilowatt hour (kWh) information on your bill to compare costs and savings.

The calculator is most accurate for seeing the typical savings one will experience with SJCE. It will not be able to perfectly recreate your actual bill, due to variations in billing cycles, local utility tax rates, etc. Customers with CARE rates and EV rate plans can also use the calculator to see their savings under GreenSource or their costs under TotalGreen.

When downloading, you may receive a warning about a Macro. That is normal. The macro allows the user to reset the data without manually deleting data fields. The calculator functions just fine without the macro, so enable the macro or not as you see fit.

If you have any questions, please contact us at info@sanjosecleanenergy.org.

Launch the Calculator