MỨC GIÁ TƯ GIA

Quý Vị Có Thể Được Năng Lượng Sạch và Mức Giá Cạnh Tranh với SJCE.

Điện của quý vị sẽ được tái tạo nhiều hơn, không có cacbon và các mức giá phát điện, bao gồm phí, sẽ thấp hơn 1% so với các mức giá phát điện của PG&E.

Chọn TotalGreen cho năng lượng tái tạo 100% sẽ tốn phí giống như một tách cà phê hay hai một tháng!

Sử dụng phần mềm tính hóa đơn để so sánh tiền phí và số tiền tiết kiệm được.

MẪU SO SÁNH CHI PHÍ TƯ GIA*

SJCE GreenSource
45% năng lượng tái tạo
Phát điện
$39.52
Lệ phí thêm vào của PG&E
$12.36
Cung cấp điện của PG&E
$67.49
Tổng chi phí trung bình
$119.37
PG&E
33% năng lượng tái tạo
Phát điện
$52.41
Lệ phí thêm vào của PG&E
$0
Cung cấp điện của PG&E
$67.49
Tổng chi phí trung bình
$119.90
SJCE TotalGreen
100% năng lượng tái tạo
Phát điện
$43.97
Lệ phí thêm vào của PG&E
$12.36
Cung cấp điện của PG&E
$67.49
Tổng chi phí trung bình
$123.82
PG&E Solarchoice
100% năng lượng tái tạo
Phát điện
$41.99
Lệ phí thêm vào của PG&E
$13.26
Cung cấp điện của PG&E
$67.49
Tổng chi phí trung bình
$122.74

*Dựa theo mức sử dung tư gia điển hình là 445kWh theo biểu giá E-1 ở mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá của SJCE có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2019. Chi phí thực sự sẽ thay đổi tùy theo mức sử dụng và những yếu tố khác. Ước tính này là trung bình của mức giá theo mùa. Xem mức năng lượng tái tạo PG&E trong Báo Cáo Thường Niên cho California Energy Commission Power Source Disclosure Program tháng Sáu, 2018.

NHỮNG CHI PHÍ NÀY DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

PHÁT ĐIỆN

Đây là tiền trả cho nguồn điện và số điện quý vị sử dụng. Mức giá sẽ thay đổi tùy theo loại dịch vụ quý vị chọn: dịch vụ GreenSource, TotalGreen hay PG&E.
 

CUNG CẤP ĐIỆN

PG&E vẫn cung cấp điện trên đường dây hiện tại và duy tu những đường dây này. Mức giá cung cấp của PG&E giống nhau cho mọi người.
 

LỆ PHÍ THÊM VÀO CỦA PG&E

PG&E thêm lệ phí cho khách hàng của SJCE vào hóa đơn của quý vị, đôi khi gọi là “lệ phí thoát” để bồi hoàn cho cơ sở hạ tầng hiện tại và chi phí hợp đồng dài hạn cho điện đã mua trước đây. Như trình bày trong bảng trên, dịch vụ SJCE GreenSource vẫn rẻ hơn PG&E, ngay cả với lệ phí thêm vào.

pie chart

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ

CARE, FERA VÀ MEDICAL BASELINE

Các khách hàng đã đăng ký vào SJCE tiếp tục nhận được các Mức giá thay thế cho năng lượng (CARE), Hỗ trợ giá điện cho gia đình (FERA) tương tự hoặc giảm giá cho Medical Baseline trong chi phí giao hàng của PG&E. Không có cần áp dụng lại.

Trên thực tế, những khách hàng này còn tiết kiệm nhiều hơn với SJCE vì chi phí phát điện của họ rẻ hơn 1%.

XE CHẠY BẰNG ĐIỆN (EV)

Biểu giá xe chạy bằng điện của SJCE, EV-A và EV-B, phản ánh giá của PG&E. Nếu quý vị sẵn sàng ghi danh vào chính sách về giá sạc cho xe chạy bằng điện của PG&E, quý vị sẽ tiếp tục hưởng các mức giá này với SJCE – với năng lượng sạch hơn và chiết khấu 1% phí phát điện.

PG&E lưu trữ toàn bộ thông tin tài khoản của khách hàng vì thế tất cả những lựa chọn thay đổi mức giá vẫn được thực hiện thông qua PG&E. Nếu quý vị muốn đăng ký một mức giá cho Xe Chạy Bằng Điện của mình, liên hệ qua đường dây hỗ trợ khách hàng của PG&E. PG&E sẽ thông báo cho chúng tôi biết mức giá mà quý vị lựa chọn.

TÍNH TOÁN TIỀN PHÍ VÀ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM ĐƯỢC

PHẦN MỀM TÍNH HÓA ĐƠN

Sử dụng phần mềm tính hóa đơn tại tư gia trên Excel để so sánh tiền phí dịch vụ GreenSource của SJCE và chi phí dịch vụ TotalGreen với các mức giá của PG&E. Nếu bạn thành thạo về hóa đơn, sử dụng thông tin về biểu giá và lượng điện năng tiêu thụ (kWh) trên hóa đơn để so sánh tiền phí và số tiền tiết kiệm được.

Phần mềm tính là chính xác nhất để xem số tiền tiết kiệm phổ biến mà một khách hàng nhận được khi trải nghiệm dịch vụ của SJCE. Phần mềm sẽ không thể lập lại hoàn hảo hóa đơn thực tế của quý vị do những thay đổi trong chu kỳ thanh toán, mức thuế tiện ích của địa phương, v.v... Khách hàng hưởng các mức giá CARE và thuộc chính sách giá cho EV cũng có thể sử dụng phần mềm tính toán để xem số tiền tiết kiệm được theo dịch vụ GreenSource hoặc tiền phí theo dịch vụ TotalGreen.

Khi tải về, quý vị có thể nhận được cảnh báo về Macro. Điều này rất bình thường. Công cụ Macro cho phép người dùng thiết lập lại dữ liệu mà không phải xóa thủ công các trường dữ liệu. Các chức năng của phần mềm tính hóa đơn vẫn chạy ổn định mà không có macro vì thế việc kích hoạt công cụ này tùy vào cách sử dụng của quý vị.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên với chúng tôi theo địa chỉ info@sanjosecleanenergy.org.

PHÁT HÀNH PHẦN MỀM TÍNH TOÁN