MỨC GIÁ THƯƠNG MẠI

Quý Vị Có Thể Được Năng Lượng Sạch và Mức Giá Cạnh Tranh với SJCE.

Điện sử dụng sẽ không có cacbon nhiều hơn và mức giá thấp hơn PG&E 1%. Quý vị sẽ có ba chi phí khác nhau trên hóa đơn—quý vị có thể so sánh trong bảng giá dưới đây.

 

MẪU SO SÁNH CHI PHÍ THƯƠNG MẠI LỚN*

SJCE GreenSource
45% năng lượng tái tạo
Phát điện
$14,712.72
Lệ phí thêm vào của PG&E
$6,784.46
Cung cấp điện của PG&E
$22,332.70
Tổng chi phí trung bình
$43,829.88
PG&E
39% năng lượng tái tạo
Phát điện
$21,714.59
Lệ phí thêm vào của PG&E
$0
Cung cấp điện của PG&E
$22,332.70
Tổng chi phí trung bình
$44,047.29
SJCE TotalGreen
100% năng lượng tái tạo
Phát điện
$15,957.57
Lệ phí thêm vào của PG&E
$6,784.46
Cung cấp điện của PG&E
$22,332.70
Tổng chi phí trung bình
$45,074.73
PG&E Solarchoice
100% năng lượng tái tạo
Phát điện
$15,482.85
Lệ phí thêm vào của PG&E
$7,045.88
Cung cấp điện của PG&E
$22,332.70
Tổng chi phí trung bình
$44,861.42

*Dựa theo mức sử dụng thương mại điển hình là 248,971 kWh và nhu cầu hàng tháng là 618 kW theo biểu giá Thời Gian Sử Dụng E-19S theo mức giá hiện tại của PG&E, và mức giá SJCE có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Chi phí thực sự sẽ thay đổi tùy theo mức sử dụng và những yếu tố khác. Ước tính này là mức giá trung bình theo mùa. Xem mức năng lượng tái tạo PG&E trong Báo Cáo Thường Niên cho Chương Trình Khai Trình Nguồn Điện của Ủy Ban Năng Lượng California (California Energy Commission Power Source Disclosure Program), tháng Sáu, 2018.

NHỮNG CHI PHÍ NÀY DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

PHÁT ĐIỆN

Đây là tiền trả cho nguồn điện và số điện quý vị sử dụng. Mức giá sẽ thay đổi, tùy theo loại dịch vụ quý vị chọn: dịch vụ GreenSource, TotalGreen hay PG&E.
 

CUNG CẤP ĐIỆN

PG&E vẫn cung cấp điện trên đường dây hiện tại và duy tu những đường dây này. Mức giá cung cấp của PG&E giống nhau cho mọi người.
 

LỆ PHÍ THÊM VÀO CỦA PG&E

PG&E thêm lệ phí cho khách hàng của SJCE vào hóa đơn của quý vị, đôi khi gọi là “lệ phí thoát” để bồi hoàn cho cơ sở hạ tầng hiện tại và chi phí hợp đồng dài hạn cho điện đã mua trước đây. Như trình bày trong bảng trên, dịch vụ SJCE GreenSource vẫn rẻ hơn PG&E, ngay cả với lệ phí thêm vào.
 

pie chart

TÍNH TOÁN TIỀN PHÍ VÀ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM ĐƯỢC

BẢNG TÍNH

Bảng tính này sẽ giúp so sánh số tiền quý vị sẽ trả mỗi tháng cho dịch vụ phát điện PG&E với số tiền quý vị đang trả cho dịch vụ phát điện SJCE. Khách hàng GreenSource sẽ thấy được khoản tiết kiệm 1%, trong khi khách hàng TotalGreen sẽ thấy được một khoản phí bảo hiểm nhỏ.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên với chúng tôi theo địa chỉ (833) 432-2454.

BẢNG TÍNH