cleaner energy icon
NĂNG LƯỢNG SẠCH HƠN

Quý vị sẽ sử dụng năng lượng không cacbon nhiều hơn từ gió, nước và mặt trời – với giá thấp hơn PG&E 1%.

reliable service icon
DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

SJCE hợp tác với PG&E—chúng tôi sẽ mua điện cho quý vị và PG&E cung cấp điện trên đường dây hiện tại. PG&E sẽ tiếp tục bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ khách hàng và tính tiền, giống như họ thường làm.

community benefits icon
LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận—doanh thu sẽ tài trợ cho giá thấp và các chương trình địa phương, bao gồm các dự án năng lượng sạch tạo ra việc làm, tiết kiệm tiền, và thúc đẩy kinh tế.

How It Works

how it works 1
NGUỒN

SJCE

Tìm nguồn cung cấp và tạo năng lượng sạch hơn

LƯỚI ĐIỆN

California

Đưa năng lượng sạch vào nguồn cấp điện của tiểu bang

how it works delivery icon
CUNG CẤP

PG&E

Cung cấp năng lượng, bảo dưỡng đường dây, phục vụ khách hàng

how it works icon 4
KHÁCH HÀNG

QUÝ VỊ

Dùng năng lượng sạch hơn, bảo tồn môi trường

XEM CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ĐIỆN SẠCH HƠN

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

THÁNG SÁU

Thông Báo Các Sản Phẩm Năng Lượng Sạch; Mức Giá cho Khách Hàng

THÁNG BẢY

Thông Báo Đầu Tiên về Dịch Vụ Mới cho Khách Hàng Thành Phố San José

THÁNG TÁM

Thông Báo Thứ Hai về Dịch Vụ Mới cho Khách Hàng Thành Phố San José

THÁNG CHÍN

Cung Cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng Thành Phố San José

THÁNG CHẠP

Tất cả khách hàng có thể chọn trước TotalGreen

THÁNG CHẠP launch icon

THÁNG CHẠP

Thông Báo Đầu Tiên về Dịch Vụ Mới cho Tất Cả Khách Hàng

THÁNG GIÊNG first notice icon

THÁNG GIÊNG

Thông Báo Thứ Hai về Dịch Vụ Mới cho Tất Cả Khách Hàng

THÁNG HAI launch icon

THÁNG HAI

Thông Báo Thứ Ba về Dịch Vụ Mới cho Tất Cả Khách Hàng

Bắt Đầu Cung Cấp Dịch Vụ cho Tất Cả Khách Hàng

THÁNG BAh fourth notice icon

THÁNG BA

Thông Báo Thứ Tư về Dịch Vụ Mới cho Tất Cả Khách Hàng

What's New

Save Energy with Rate Plans and Discounts
Resources to help you save on your electricity bill
Learn about available rate plans and discount programs to help lower your electricity bill.
Drive Electric San Jose
Take advantage of special discounts on electric vehicles this spring
The City of San José, in partnership with five local dealerships, is pleased to offer limited-time discounts up to $3,200 on seven EV models April 1-June 30, 2020.
SJCE 2020 power mix
GreenSource gets cleaner in 2020, rates remain 1% below PG&E
On December 10, the San José City Council approved SJCE staff recommendations concerning the 2020 power mix and enrollment of rooftop solar customers.
EV Charging Stations
SJCE announces $14M incentive project for EV charging stations
The investment will essentially double the current level of public charging stations by funding approximately 1,500 installations over the next two to four years.