cleaner energy icon
NĂNG LƯỢNG SẠCH HƠN

Quý vị sẽ sử dụng năng lượng không cacbon nhiều hơn từ gió, nước và mặt trời – với giá thấp hơn PG&E 1%.

reliable service icon
DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

SJCE hợp tác với PG&E—chúng tôi sẽ mua điện cho quý vị và PG&E cung cấp điện trên đường dây hiện tại. PG&E sẽ tiếp tục bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ khách hàng và tính tiền, giống như họ thường làm.

community benefits icon
LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận—doanh thu sẽ tài trợ cho giá thấp và các chương trình địa phương, bao gồm các dự án năng lượng sạch tạo ra việc làm, tiết kiệm tiền, và thúc đẩy kinh tế.

CÁCH HOẠT ĐỘNG

how it works 1
NGUỒN

SJCE

Tìm nguồn cung cấp và tạo năng lượng sạch hơn

LƯỚI ĐIỆN

California

Đưa năng lượng sạch vào nguồn cấp điện của tiểu bang

how it works delivery icon
CUNG CẤP

PG&E

Cung cấp năng lượng, bảo dưỡng đường dây, phục vụ khách hàng

how it works icon 4
KHÁCH HÀNG

QUÝ VỊ

Dùng năng lượng sạch hơn, bảo tồn môi trường

XEM CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ĐIỆN SẠCH HƠN

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

THÁNG SÁU

Thông Báo Các Sản Phẩm Năng Lượng Sạch; Mức Giá cho Khách Hàng

THÁNG BẢY

Thông Báo Đầu Tiên về Dịch Vụ Mới cho Khách Hàng Thành Phố San José

THÁNG TÁM

Thông Báo Thứ Hai về Dịch Vụ Mới cho Khách Hàng Thành Phố San José

THÁNG CHÍN

Cung Cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng Thành Phố San José

THÁNG CHẠP

Tất cả khách hàng có thể chọn trước TotalGreen

THÁNG CHẠP launch icon

THÁNG CHẠP

Thông Báo Đầu Tiên về Dịch Vụ Mới cho Tất Cả Khách Hàng

THÁNG GIÊNG first notice icon

THÁNG GIÊNG

Thông Báo Thứ Hai về Dịch Vụ Mới cho Tất Cả Khách Hàng

THÁNG HAI launch icon

THÁNG HAI

Thông Báo Thứ Ba về Dịch Vụ Mới cho Tất Cả Khách Hàng

Bắt Đầu Cung Cấp Dịch Vụ cho Tất Cả Khách Hàng

THÁNG BAh fourth notice icon

THÁNG BA

Thông Báo Thứ Tư về Dịch Vụ Mới cho Tất Cả Khách Hàng

What's New

Barclays logo
SJCE’s Credit Facility with Barclays Bank Increases to $80 Million
The increased credit facility will allow SJCE to make additional purchases of clean power into future years, thereby further hedging future electricity costs and maximizing customer savings.
Photo of Samsung's San Jose campus
Samsung’s San José Campus Goes TotalGreen
We are proud to announce that Samsung Semiconductor, Inc. has chosen to power their San José campus with TotalGreen, our 100% renewable electricity service!
Powerlines
San Jose Clean Energy Launch on Schedule Despite PG&E Bankruptcy Announcement
There will be no interruption in power service for customers, and SJCE will launch electricity generation service to San José homes and businesses this February as planned.